Grip Stavkirke.  Bygningen

 Kirken er énskipet med kor av samme bredde som skipet. Kor og skip er overdekket av sadeltak som bærer takrytter over vestre del. Kirken er en av de minste som er bevart (lengden er 12,0 m, bredde 6,5 m, høyde ca. 6 m). Sviller, hjørnestaver, stavlegjer, veggplanker og deler av takverket er originalt. Den har inngang og våpenhus på vestenden av nordveggen. Sakristipåbygg er på østenden. Orgelet er montert ved inngangen mot sørveggen i skipets vestende.

Kirken har middelalderkjerne, men mange bygningsdeler er fornyet. Opprinelige deler er Sviller, hjørnestaver, stavlegjer, veggplanker og deler av takverket er originalt. Skipet og koret har samme bredde, 6,5 meter.

I 1621 ble veggene i koret skiftet, og disse ble bemalt innvendig med bilder og rankedekor. I 1870-årene ble det innsatt nye vindusåpninger, og ytter- og innervegger ble panelt og hvitmalt.

Grip stavkirke er verdens nordligste stavkirke.

Dekorasjon på vegger.  Skipets vegger har limfarvedekor (distemper)  skriver seg fra ombyggingen i 1621. Veggenes nedre del har draperidekor, over dette rankeornamentikk som på nord- og østvegg har større figurale partier. På nordveggen er en fremstilling av Kristus med de De fem gode og de fem dårlige jomfruer. Østveggen viser på alterets sydside Abraham fra Abraham ofrer Isak. Nord for alteret er rester av Jakobs ørn. Korveggen er dekorert med ranke- og rosedekor og geometrisk frise mellom gavlparti og korvegg.

Inskripsjonene, utført i fraktur på takbjelkene, ble avdekket under restaureringen i tidsrommet 1923 – 1933.

Bjelke nr. 1

Østsiden:

Herrens Frycht er Begyndelse til All visdom.

Vestsiden:

Effundeam Super Domum David Spiritum Gratia & Precum Sch 2c (eller a?). Man mener at denne latinske innskrift iser til henv Sak. 12,10 hvor det står «Men over Davids hus . . . vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og . . «

Bjelke nr. 2.

Østsiden.

Vor hederlige oc vellærd mand H: Anders Erickss Sogneprest paa Quernes oc proust paa normør Erlige og vellact mand peder Grumb Fogit oc Oluff Mechelborg, stict skriffer: som gafve til denne bøgning.

Vestsiden:

Anno 1621 Bleff denne Kirke bygd aff Laurts Halluorsen Lensmand, Oluf Siuordss Oluff Olss Kirke verie. Niels Olss Anders Anderss: oc Villom Nielss: Her paa Grib.

 

Bjelke nr. 3.

Østsiden.

haffuer menige mand her Sammested til Kirkens opbyggelse at forfremme, med deris foræring, effter formuffuen. Både Borger oc Bønder har tilb. (tilbjudit?).

Vestsiden.

Som Elsket Gud Verden, at Hand gaff sin eiste Søn i døden, paa det at alkle som tro paa Hannom, skulle icke fortapis, men haffue euige liff. Johan: 3 ca. (Skal være Johs. 3, 16.)Tverrbjelker.

 

Kirken står antagelig på den tuften den ble reist på i 1450-1500. Det er meget sannsynlig at det sto en liten kirke der allerede på 1300 tallet.  Plassering er på en av de høyeste stedene på Grip ca 8 meter over havet. Stavkirken hadde en større ombygging i 1621, og bidragsytere til dette fikk sine navn skåret inn i tverrbjelkene.  Kirken foreslått flyttet i 1972, men Riksantikvaren frarådet dette.

Ca 1870 ble stavkirken malt hvit innvendig og utvendig. Det ble bygget gang rundt alter for nattverden. Det ble også bygget ny prekestol og ny døpefontene.

Kirkebenkene ble laget i forbindelse med at kirken ble restaurert i 1930-32.

Det flotte alterskapet ( se egen side) ble fjernet og heldigvis tatt vare på av lokale fiskere. Det lå lagret i ei brygge fra 1870 til 1932, da det ble gjenfunnet og satt på plass.

Alterduk og antependium fra 1755 .

I 1932 foretok riksantikvaren restaurering av kirken. Den fikk nytt tak og den hvite malingen på veggen ble møysommelig fjernet. Etter restaureringen fremstår igjen kirken som orginalt fra 1621.

Kirken ble også rødmalt utvendig slik den var fra gammelt av.

Grip ble innlemmet i Kristiansund sogn i 1967 og kirken eies av Kirkelandet menighet. Den vedlikeholdes av Kristiansund kommune. Det er gudstjenester  2 ganger hver sommer og enkelte ganger bryllup og konfirmasjon.

På grunn av fukt under gulvet i skipet ble grunnen renset til fjell og nye fundamenter støpt under veggene i 1932, under ledelse av arkitekt J. Tverdahl og Domenico Erdmann. Under dette arbeidet ble det funnet knokler. Nytt bjelkelag ble lagt inn. Ut fra opplysningene om hvordan arbeidet ble utført er det lite trolig at noe er bevart av eldre kulturlag over fjell.

De siste år har taket blitt reparert og en del bordkledning har blitt skiftet.

Kirkens bygningshistorie og alder er ikke undersøkt tilstrekkelig.